Skip to content
Close Overlay
Name *
Email *
Subject *
Message
Close Overlay

Prawa autorskie

Rozdział 1: Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1.

 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
  1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
  2. plastyczne,
  3. fotograficzne,
  4. lutnicze,
  5. wzornictwa przemysłowego,
  6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
  7. muzyczne i słowno-muzyczne,
  8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
  9. audiowizualne (w tym filmowe).

Rozdział 14: Odpowiedzialność karna
Art. 115.

 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 4 i art. 97, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

9) Zrób tez zakladke POLITYKA PRYWATNOSCI  i RODO  i wpisz do niego nastepujaca tresć

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez blog tojestładne.pl  happysleep.pl, będący własnością Katarzyny Jasyk zamieszkałej Wioska 10, 56-500 Syców

1.Dane zbierane przez BLOG

a). Cele marketingowe

O ile wyrazili Państwo na to zgodę podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych blogu  ( zapis do newslettera). Cofnięcie tej zgody może nastąpić w każdej chwili.

1c. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty osoby na blogu  zbierane są automatycznie dane zawarte w plikach cookies . Pliki cookies to pliki tekstowe wykorzystywane przez Blog  w celu obsługi witryny i służą do:
– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Blogu
– zapamiętania Państwa hasła czy loginu
– zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących, spersonalizowanych informacji

Pliki cookies wykorzystywane przez Blog  mogą mieć charakter tymczasowy lub rwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Blogu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Blogu.

W każdym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies , wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Na Blogu wykorzystywane są również cookies zamieszczane przez partnerów Katarzyny Jasyk  , umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

Obok plików coockies Blog  może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych , tj. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Sklepu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu, nie będą jednak łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. Powyższe dane zbierane są przez system Google Analytics.

 1. Wykorzystywanie danych przez Blog

2a. Podane przez Państwa dane wykorzystywane są w celu umożliwienia Państwu zalogowania się do Blogu

2c. Dane wpisu na blogu  są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

2d. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

 1. Zmiana danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy zalogować się na swoje konto lub skontaktować ze Blogiem mailowo ( contact@katarzynajasyk.com  )

 1. Bezpieczeństwo danych

4a. Blog  dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wykorzystujemy protokół transmisji SSL, który koduje Państwa dane podczas rejestracji  na Blogu

4b. Klient Blogu zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje na Blogu  i zawiadamiać Blog niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione .

RODO 

 1. Blog zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu marektingowym.
 3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres email podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych.  Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8. 
 4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest osoba prywatna Katarzyna Jasyk  która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Blog nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Blog  zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 7. Blog nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Blogu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Blog zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Bloga jest dokonywane na podstawie przesłania do Bolga pocztą elektroniczną na adres contact@katarzynajasyk.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Bloga jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Blog usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

Pytania lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: contact@katarzynajasyk.com